Semalt hünärmeni: Paýlaşylýan mazmuny döretmegiň syrlary

Mazmun marketingi, diňleýjileriň öňünde mazmun almagyň täsirli usulydyr. Mazmuny paýlaşmak iň ýokary sanly tendensiýalaryň biri bolsa-da, köpler munuň nämedigini bilmeýän ýaly görünýär. Esasy, paýlaşmak üçin ýeterlik gymmaty bolan mazmuny ösdürmekdir.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Endrýu Dyhan, islendik adama paýlaşylýan mazmuny edinmek üçin aşakdaky on maslahaty hödürleýär.

1. Hakyky ajaýyp mazmun

Adamlaryň mazmuny paýlaşmagynyň ýeke-täk usuly, onda baha tapyp bilmekdir. Bu kontekstdäki ajaýyp mazmun ýerlikliligi we hili birleşdirmegi aňladýar. Mazmun maksatly diňleýjiler üçin ýokary derejede we ýokary hilli bolmaly.

2. Iň uly göwrümli eserler

Örän tehniki ýa-da çuňňur iş okyjylary ýa-da tomaşaçylary ýitirýär, şeýlelik bilen paý paýyny peseldýär. Mazmuny uzyn bolup biler, ýöne okyjylar hem siňdirilmeli. Munuň ýokarsynda aýdyň sözbaşy we gysgaça mazmun bolmaly. Uzyn tekstler barada aýdylanda, olary okalýan bölümlere bölmeli.

3. Çuňluga çümüň

Mazmuny satýanlar ýazýan mazmuny barada has çuňňur gözleg geçirmekden çekinmeli däldirler. Esasanam biri belli bir mowzuk hakda başga birine bilim bermäge synanyşýan bolsa, bu hem möhümdir. Adam maglumatlary paýlaşjak bolsa, anyk soraga jikme-jik jogap bermeli, ony has kiçi okalýan böleklere bölmegi ýatdan çykarmaly däldir.

4. Wizuallary çekiň

HubSpot-dan gelen statistika, wizual mazmunyň sosial mediýada has köp gatnaşygy alýandygyny görkezýär. Mazmundaky hemme zat üçin illýustrator almaly ýa-da maglumat grafigini gurmaly diýmek däl. Munuň ýerine, mazmuna diňe sözbaşy suraty ýa-da kiçi surat goşmak bilen mazmun göz bilen özüne çekiji bolmaly.

5. Bir täsinlik goşuň

Mazmuny satýanlar haýran galdyryjy, ýöne öwrediji mazmuna baha tapmaly. Öňe sürmek isleýän mazmuny ulanyjylary dogry ýolda sarsdyrsa, paýnamalary almak ähtimallygy ýokarydyr.

6. Maglumat-grafikanyň uly gymmaty bar

Maglumat-grafika döretmek aňsat ýa-da arzan däl. Şeýle-de bolsa, mazmunyndan haýsydyr bir peýdalanyp bilse, mazmuny paýlaşmak üçin ulanylýan strategiýanyň esasy bölegi bolup hyzmat eder. Olar wizual, düşünmek aňsat we käwagt mazmunyň "waý" tarapyny görkezýär. Maglumat-grafika mazmun satyjysynyň aýdýanlaryny jemleýär we ýeterlik gyzykly etseler, ulanyjylar paýlaşmagy aňsatlaşdyrarlar.

7. Analitik alyň

Mazmuny satýanlar her bir zady yzarlaýandyklaryna we mazmuny alýan paýlarynyň sanyna göz ýetirmeli. Täze mazmun döretmegiň bir usuly, öňki strategiýanyň netijelerini esaslandyrmakdyr. Geçmişde üstünlikli strategiýa gurmak täze mazmunda üstünlik gazanmagy üpjün edýär. Analitik almak, iş üçin näme işleýändigini görmäge mümkinçilik berýär.

8. orumor goşuň

Käwagt degişmäni mazmundan çykarmak kyn. Biriniň gaty gülkünç duýgusy bolmasa we tomaşaçylara düşünmese we özüne nämäni özüne çekýändigini bilmese, marketolog gülkünçden gaça durmalydyr ýa-da iň azyndan saklamalydyr. Munuň üçin gülkünç zatlar döretmek tekiz bolup, tomaşaçylaryň ýitmegine sebäp bolup biler.

9. Hakyky mazmun

Okyjy binýady özüne çekmek üçin ýokary hilli mazmun döretmek islese, muny hökman etmeli. Adamlar satuw meýdançalaryny mazmundan çykaryp bilerler. Poligonyň döremegine sebäp bolup biljek esasy gün tertibi bar diýen düşünjäni döredýär. Adamlar dogruçyllygy sylaglaýarlar we hakyky mazmuny paýlaşmak isleýärler. Şeýle hem, öňe we dogruçyl bolsa, mazmuny kompaniýalardan aýyrmaýarlar.

10. Herekete çagyryş

Mazmuny satýanlar, esasanam web sahypalarynda ýerleşýän bolsa, mazmunyny paýlaşmagy aňsatlaşdyrmalydyrlar. Sosial düwmeleri goşup, paýlaşmak ukybyny görkezip bilerler ýa-da halasa adamlardan paýlaşmagyny haýyş edip bilerler. Mazmuny üçin täsinlikler edip bilýän ýönekeý hereket.

Bonus: Tomaşaçylar bilen aragatnaşyk saklaň

Mazmuny bazara çykarmak ýazyjynyň gatnaşmagyny talap edýär. Mazmunyň ömrüni giňeltmegiň täsiri bar. Bu işde mazmun satýanlar diňleýjileri bilen manyly gatnaşyklary ösdürýärler. Şeýle ýakynlyk bilen, dolduryp biljek boşluklary saýlamak aňsat.

Netije

On nokat gözegçilik sanawy hökmünde çykyş edýär. Mazmuny birbada ähli maslahatlara ýetmeli däl. Mazmun sanawdaky käbir nokatlara ýetýän bolsa-da, okyjylaryň paýlaşmagy has ýokary.

mass gmail